Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

Bycie starszą jest fajne: masz w sobie mniej złości, nie ulegasz tak bardzo swojemu ego, nie zwracasz uwagi na głupoty. Patrzysz wstecz i jak widzisz to wszystko, co przetrwałaś, to naprawdę trudno przejmować się drobiazgami.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care

September 14 2018

0678 cf02 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaantibia antibia
8957 6e14 390
0174 fd7c 390

August 21 2018

2156 c140 390
Reposted fromMiziou Miziou viaStaLova StaLova
9617 cfa8 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viapassingbird passingbird
3566 e81b 390
Reposted fromtichga tichga
3737 b450 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viadobrazla dobrazla
8189 2550 390

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viagregorczykm gregorczykm
8556 7f70 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiedoskonalosc niedoskonalosc
3848 93c4 390
Reposted fromoblivions oblivions viaantibia antibia
0003 db7c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaantibia antibia
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaantibia antibia
3771 b8a1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl